Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký

 01:10:30    1 phần
 03:44 19/10/2021

Bãi Bồi Có Quỷ

Bãi Bồi Có Quỷ

 01:02:38    1 phần
 03:44 19/10/2021

Chín Núi Mười Đèo

Chín Núi Mười Đèo

 01:06:22    1 phần
 03:44 19/10/2021

Gỗ Quan Tài

Gỗ Quan Tài

 01:21:01    1 phần
 03:44 19/10/2021

Vong Linh Thai Phụ

Vong Linh Thai Phụ

 01:02:26    1 phần
 03:44 19/10/2021

Quỷ Ám Căn Hộ 502

Quỷ Ám Căn Hộ 502

 01:56:53    2 phần
 03:44 19/10/2021

Oan Hồn Báo Hận

Oan Hồn Báo Hận

 01:05:12    1 phần
 03:44 19/10/2021

Đạo Sĩ Diệt Ma

Đạo Sĩ Diệt Ma

 01:13:37    1 phần
 03:44 19/10/2021

Căn Phòng Khóa Trái

Căn Phòng Khóa Trái

 01:10:19    1 phần
 03:44 19/10/2021

Bãi Tha Ma Sát Vách

Bãi Tha Ma Sát Vách

1 vote

 01:10:22    1 phần
 03:44 19/10/2021

Hai Số Phận

Hai Số Phận

 00:59:31    1 phần
 03:44 19/10/2021

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

 01:19:15    1 phần
 03:44 19/10/2021

TẬP 06 Bảy Kiếp Trùng Sinh

Bảy Kiếp Trùng Sinh

 01:06:28    1 phần
 03:44 19/10/2021

Đồn Lính Ma

Đồn Lính Ma

 01:14:58    1 phần
 03:44 19/10/2021

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

 01:08:12    1 phần
 03:44 19/10/2021

TẬP 03 Cay Nghiệt

Cay Nghiệt

 00:55:33    1 phần
 03:44 19/10/2021

Âm Dương Đối Đầu

Âm Dương Đối Đầu

 01:09:14    1 phần
 03:44 19/10/2021

Đoạt Mắt Luyện Bùa

Đoạt Mắt Luyện Bùa

 01:09:42    1 phần
 03:44 19/10/2021

Ma Gà Phản Chủ

Ma Gà Phản Chủ

 01:14:14    1 phần
 03:44 19/10/2021

Quỷ Dữ Trong Rừng

Quỷ Dữ Trong Rừng

 01:06:38    1 phần
 03:44 19/10/2021

Hoa Máu - MC Đình Soạn

Hoa Máu - MC Đình Soạn

 01:05:43    1 phần
 03:44 19/10/2021

Xác Ai Sau Nhà

Xác Ai Sau Nhà

 01:03:59    1 phần
 03:44 19/10/2021

Thầy Tư Xà

Thầy Tư Xà

 01:07:07    1 phần
 03:44 19/10/2021

1 Giờ 30 Phút

1 Giờ 30 Phút

 01:09:49    1 phần
 03:44 19/10/2021

Thầy Vạn Diệt Ngô Công

Thầy Vạn Diệt Ngô Công

 01:24:26    1 phần
 03:44 19/10/2021

TẬP 02 Trả Mạng Cho Tao - MC Đình Soạn

Trả Mạng Cho Tao - MC Đình Soạn

1 vote

 01:03:04    1 phần
 03:44 19/10/2021

TẬP 05 Sao Quỷ Giáng Thế

Sao Quỷ Giáng Thế

 01:06:38    2 phần
 03:44 19/10/2021

Vong Hồn Cô Sáu

Vong Hồn Cô Sáu

 01:11:27    1 phần
 03:44 19/10/2021

Nghiệp Báo Lão Ác Lang

Nghiệp Báo Lão Ác Lang

 01:02:14    1 phần
 03:44 19/10/2021

Ngôi Nhà Trong Thôn

Ngôi Nhà Trong Thôn

1 vote

 01:05:15    1 phần
 03:44 19/10/2021

TẬP 03 Ác Nghiệp Thầy Bùa

Ác Nghiệp Thầy Bùa

2 vote

 01:00:32    1 phần
 03:44 19/10/2021

Sét Đánh Đêm Giông

Sét Đánh Đêm Giông

1 vote

 01:01:35    1 phần
 03:44 19/10/2021

Khóc Đám Ma

Khóc Đám Ma

 01:11:06    1 phần
 03:44 19/10/2021

Tìm Mộ

Tìm Mộ

 01:02:51    1 phần
 03:44 19/10/2021

Nghiệp Vớt Xác

Nghiệp Vớt Xác

 01:08:37    1 phần
 03:44 19/10/2021

TẬP 02 Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

1 vote

 00:56:22    1 phần
 03:44 19/10/2021

Trùng Tang Họ Đỗ Bá

Trùng Tang Họ Đỗ Bá

 00:57:55    1 phần
 03:44 19/10/2021

Thầy Vạn Lâm Nguy

Thầy Vạn Lâm Nguy

 01:28:21    1 phần
 03:44 19/10/2021

Bùa Rắn

Bùa Rắn

 01:01:29    1 phần
 03:44 19/10/2021

Mảnh Đất Của Người Âm

Mảnh Đất Của Người Âm

 01:10:55    1 phần
 03:44 19/10/2021