Sắp xếp Audio
Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

01:11:14    1 phần
Lượt nghe: 2.607

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

01:13:01    1 phần
Lượt nghe: 2.685

Dòng Sông Chết

Dòng Sông Chết

1 vote

01:20:22    1 phần
Lượt nghe: 1.826

Phá Lễ Cúng Người Âm

Phá Lễ Cúng Người Âm

01:33:45    1 phần
Lượt nghe: 3.162

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.383

Ngủ Cùng Ma

Ngủ Cùng Ma

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 1.956

Tiếng Vọng Cõi Xa

Tiếng Vọng Cõi Xa

01:17:51    1 phần
Lượt nghe: 1.571

Trùng Tang - MC Đình Soạn

Trùng Tang - MC Đình Soạn

01:07:57    1 phần
Lượt nghe: 2.008

Giấc Mộng

Giấc Mộng

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 1.079

Đóa Hoa Sen Trắng

Đóa Hoa Sen Trắng

01:08:09    1 phần
Lượt nghe: 1.730

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

1 vote

00:51:30    1 phần
Lượt nghe: 1.819

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

2 vote

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 1.621

Oan Hồn Đêm Trung Thu

Oan Hồn Đêm Trung Thu

01:09:38    1 phần
Lượt nghe: 2.576

Quỷ Gửi Con

Quỷ Gửi Con

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 1.492

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

01:19:15    1 phần
Lượt nghe: 1.416

Con Tinh Sau Nhà

Con Tinh Sau Nhà

01:24:48    1 phần
Lượt nghe: 2.632

Người Phu Bốc Mộ

Người Phu Bốc Mộ

01:22:40    1 phần
Lượt nghe: 3.001

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

1 vote

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 1.476

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

00:59:10    1 phần
Lượt nghe: 1.930

Ma Ở Sài Gòn

Ma Ở Sài Gòn

    0 phần
Lượt nghe: 2.236