Sắp xếp Audio
Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

01:11:14    1 phần
Lượt nghe: 20.766

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

3 vote

01:13:01    1 phần
Lượt nghe: 17.701

Dòng Sông Chết

Dòng Sông Chết

2 vote

01:20:22    1 phần
Lượt nghe: 10.787

Phá Lễ Cúng Người Âm

Phá Lễ Cúng Người Âm

01:33:45    1 phần
Lượt nghe: 15.756

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

Mộ Kiếm Sơn Trang: Độc Cô Đồng Đế 2

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 10.293

Ngủ Cùng Ma

Ngủ Cùng Ma

3 vote

01:07:07    1 phần
Lượt nghe: 13.528

Tiếng Vọng Cõi Xa

Tiếng Vọng Cõi Xa

01:17:51    1 phần
Lượt nghe: 10.495

Trùng Tang - MC Đình Soạn

Trùng Tang - MC Đình Soạn

1 vote

01:07:57    1 phần
Lượt nghe: 11.695

Giấc Mộng

Giấc Mộng

00:56:30    1 phần
Lượt nghe: 8.686

Đóa Hoa Sen Trắng

Đóa Hoa Sen Trắng

01:08:09    1 phần
Lượt nghe: 9.462

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

Dòng Họ Bị Nguyền Rủa

1 vote

00:51:30    1 phần
Lượt nghe: 9.250

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

Bà Vợ Nuôi Bùa Ruốc Độc

10 vote

01:17:15    1 phần
Lượt nghe: 9.271

Oan Hồn Đêm Trung Thu

Oan Hồn Đêm Trung Thu

01:09:38    1 phần
Lượt nghe: 12.329

Quỷ Gửi Con

Quỷ Gửi Con

01:06:42    1 phần
Lượt nghe: 8.676

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

Cụ Cừ Hàn Long Mạch

01:19:15    1 phần
Lượt nghe: 7.848

Con Tinh Sau Nhà

Con Tinh Sau Nhà

01:24:48    1 phần
Lượt nghe: 10.701

Người Phu Bốc Mộ

Người Phu Bốc Mộ

01:22:40    1 phần
Lượt nghe: 11.758

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Oán - MC Đình Soạn

1 vote

01:00:09    1 phần
Lượt nghe: 5.916

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

Báo Ứng Kẻ Tà Dâm

00:59:10    1 phần
Lượt nghe: 9.422

Ma Ở Sài Gòn

Ma Ở Sài Gòn

    0 phần
Lượt nghe: 13.705