Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Trộm Mộ Cô Bốn

Trộm Mộ Cô Bốn

 01:04:22    1 phần
 21:17 16/04/2024

Bộ Lễ Phục Oan Hồn

Bộ Lễ Phục Oan Hồn

 01:07:18    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 03 Pháp Sư Đấu Dạ Xoa

Pháp Sư Đấu Dạ Xoa

 01:01:46    1 phần
 21:17 16/04/2024

Resort Có Ma

Resort Có Ma

1 vote

 01:02:08    1 phần
 21:17 16/04/2024

Oan Hồn Người Em

Oan Hồn Người Em

 01:00:09    1 phần
 21:17 16/04/2024

Diệt Quỷ Ở Quê Nội

Diệt Quỷ Ở Quê Nội

2 vote

 01:15:34    1 phần
 21:17 16/04/2024

Ác Quỷ Đòi Mạng

Ác Quỷ Đòi Mạng

10 vote

 01:08:13    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 02 Cô Mão

Cô Mão

2 vote

 02:24:09    2 phần
 21:17 16/04/2024

Hồn Ma Ông Tám Mù

Hồn Ma Ông Tám Mù

 01:03:54    1 phần
 21:17 16/04/2024

Thầy Vạn Diệt Hồ Ly

Thầy Vạn Diệt Hồ Ly

1 vote

 01:20:57    1 phần
 21:17 16/04/2024

Trùng Tang Liên Táng

Trùng Tang Liên Táng

 01:00:02    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 03 Làng Cương Thi

Làng Cương Thi

4 vote

 00:58:53    1 phần
 21:17 16/04/2024

Ngôi Làng Chết - MC Đình Soạn

Ngôi Làng Chết - MC Đình Soạn

2 vote

 01:21:20    1 phần
 21:17 16/04/2024

Báo Oán Kẻ Bạc Tình

Báo Oán Kẻ Bạc Tình

7 vote

 01:01:36    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 11 Kết Hôn Âm Dương

Kết Hôn Âm Dương

5 vote

 01:01:39    1 phần
 21:17 16/04/2024

Hồn Ma Cô Bảy

Hồn Ma Cô Bảy

 01:07:28    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 02 Quan Tài Trong Nhà Hoang

Quan Tài Trong Nhà Hoang

3 vote

 02:01:25    2 phần
 21:17 16/04/2024

Kẻ Trộm Mộ

Kẻ Trộm Mộ

2 vote

 01:09:20    1 phần
 21:17 16/04/2024

Bến Đò Ma Ám

Bến Đò Ma Ám

1 vote

 01:10:34    1 phần
 21:17 16/04/2024

Cắm Trại Tháng Cô Hồn

Cắm Trại Tháng Cô Hồn

 01:06:03    1 phần
 21:17 16/04/2024

Hồn Nữ Báo Oán

Hồn Nữ Báo Oán

 01:00:03    1 phần
 21:17 16/04/2024

Bùa Của Người Điên

Bùa Của Người Điên

 01:03:59    1 phần
 21:17 16/04/2024

Thầy Vạn Diệt Nữ Xà Vương

Thầy Vạn Diệt Nữ Xà Vương

 01:12:41    1 phần
 21:17 16/04/2024

Quỷ Hồn Hương

Quỷ Hồn Hương

1 vote

 01:15:17    1 phần
 21:17 16/04/2024

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

Dây Thòng Lọng Oan Nghiệt

 01:05:09    1 phần
 21:17 16/04/2024

Cưới Chạy Tháng Cô Hồn

Cưới Chạy Tháng Cô Hồn

3 vote

 01:05:34    1 phần
 21:17 16/04/2024

Hồn Ma Đeo Bám

Hồn Ma Đeo Bám

 01:09:14    1 phần
 21:17 16/04/2024

Lời Nguyền Độc

Lời Nguyền Độc

1 vote

 01:01:57    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 02 Oan Hồn Không Đầu

Oan Hồn Không Đầu

1 vote

 02:05:48    2 phần
 21:17 16/04/2024

Mộng Nuôi Quỷ

Mộng Nuôi Quỷ

4 vote

 01:08:42    1 phần
 21:17 16/04/2024

TẬP 04 Độc Cô Đồng Đế

Độc Cô Đồng Đế

2 vote

 04:27:02    4 phần
 21:17 16/04/2024

Oán Khí Không Nguôi

Oán Khí Không Nguôi

1 vote

 01:09:14    1 phần
 21:17 16/04/2024

Hồn Ma Lão Lộc Thọt

Hồn Ma Lão Lộc Thọt

 01:06:46    1 phần
 21:17 16/04/2024

Thác Nước Thiêng

Thác Nước Thiêng

 01:11:57    1 phần
 21:17 16/04/2024

Thầy Vạn Diệt Xà Tinh

Thầy Vạn Diệt Xà Tinh

 01:22:41    1 phần
 21:17 16/04/2024

Hồn Ai Trở Về

Hồn Ai Trở Về

 01:04:15    1 phần
 21:17 16/04/2024

Gốc Sung Oan Thai

Gốc Sung Oan Thai

3 vote

 01:00:10    1 phần
 21:17 16/04/2024

Nghiệp Thằng Đởm

Nghiệp Thằng Đởm

3 vote

 01:45:06    1 phần
 21:17 16/04/2024

Thạch Sanh Dị Truyện

Thạch Sanh Dị Truyện

 01:09:55    1 phần
 21:17 16/04/2024

Quỷ Nhập Tràng Tháng Cô Hồn

Quỷ Nhập Tràng Tháng Cô Hồn

 01:03:57    1 phần
 21:17 16/04/2024