Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Chuông Gọi Hồn

Chuông Gọi Hồn

 01:05:12    1 phần
 00:06 29/09/2021

TẬP 02 Cụ Cừ Trừ Ma

Cụ Cừ Trừ Ma

5 vote

 02:18:07    2 phần
 00:06 29/09/2021

Hồn Ma Huệ Khùng

Hồn Ma Huệ Khùng

 01:05:29    1 phần
 00:06 29/09/2021

Người Giữ Của - MC Đình Soạn

Người Giữ Của - MC Đình Soạn

 01:00:17    1 phần
 00:06 29/09/2021

Bữa Tiệc Máu

Bữa Tiệc Máu

2 vote

 00:45:24    1 phần
 00:06 29/09/2021

HAY Oan Hồn Đòi Cốt

Oan Hồn Đòi Cốt

 01:05:17    1 phần
 00:06 29/09/2021

Quật Mộ Người Chết

Quật Mộ Người Chết

 01:02:32    1 phần
 00:06 29/09/2021

Xe Ôm Ký Sự

Xe Ôm Ký Sự

2 vote

 01:01:46    1 phần
 00:06 29/09/2021

Bóng Ma Sau Nhà

Bóng Ma Sau Nhà

 00:47:57    1 phần
 00:06 29/09/2021

TẬP 03 Quỷ Nhập Hồn

Quỷ Nhập Hồn

2 vote

 03:11:40    3 phần
 00:06 29/09/2021

Báo Oán - TG Mạnh Ninh

Báo Oán - TG Mạnh Ninh

 00:55:18    1 phần
 00:06 29/09/2021

Quấy Quả Phần Âm

Quấy Quả Phần Âm

2 vote

 01:04:11    1 phần
 00:06 29/09/2021

Hương Lộ

Hương Lộ

3 vote

 01:02:52    1 phần
 00:06 29/09/2021

Đi Là Chết (Chuyến Đi)

Đi Là Chết (Chuyến Đi)

3 vote

 01:57:28    1 phần
 00:06 29/09/2021

Siêu Phẩm Tiếng Khóc Đêm Mưa

Tiếng Khóc Đêm Mưa

1 vote

 01:01:28    1 phần
 00:06 29/09/2021

Ma Rừng

Ma Rừng

1 vote

 00:54:52    1 phần
 00:06 29/09/2021

Nước Độc Hồn Thiêng

Nước Độc Hồn Thiêng

3 vote

 01:10:08    1 phần
 00:06 29/09/2021

Ao Oan Hồn

Ao Oan Hồn

2 vote

 01:03:47    1 phần
 00:06 29/09/2021

Oan Hồn Mai

Oan Hồn Mai

2 vote

 00:58:42    1 phần
 00:06 29/09/2021

Sau Bóng Linh Hồn

Sau Bóng Linh Hồn

1 vote

 00:54:13    1 phần
 00:06 29/09/2021

Hồn Ma Người Mẹ Già

Hồn Ma Người Mẹ Già

3 vote

 01:03:04    1 phần
 00:06 29/09/2021

Từ Người Hóa Quỷ

Từ Người Hóa Quỷ

8 vote

 02:40:16    3 phần
 00:06 29/09/2021

Góc Tối

Góc Tối

2 vote

 01:07:50    1 phần
 00:06 29/09/2021

Phá Miếu Cô Hồn

Phá Miếu Cô Hồn

3 vote

 00:50:24    1 phần
 00:06 29/09/2021

Ngủ Lại Nhà Hoang

Ngủ Lại Nhà Hoang

2 vote

 01:09:55    1 phần
 00:06 29/09/2021

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

Vết Chân Máu Trên Thành Giếng

1 vote

 01:07:02    1 phần
 00:06 29/09/2021

Trấn Quỷ Nhập Xác

Trấn Quỷ Nhập Xác

3 vote

 01:21:06    1 phần
 00:06 29/09/2021

TẬP 03 Một Người Mẹ

Một Người Mẹ

3 vote

 02:43:06    3 phần
 00:06 29/09/2021

Đừng Gõ Bát 3 Lần

Đừng Gõ Bát 3 Lần

3 vote

 00:49:11    1 phần
 00:06 29/09/2021

Đầu Lâu Dưới Giếng

Đầu Lâu Dưới Giếng

1 vote

 01:01:49    1 phần
 00:06 29/09/2021

Vong Linh Báo Oán

Vong Linh Báo Oán

2 vote

 01:07:13    1 phần
 00:06 29/09/2021

Ma Nữ Là Vợ

Ma Nữ Là Vợ

 01:08:44    1 phần
 00:06 29/09/2021

Nghịch Tử - MC Đình Soạn

Nghịch Tử - MC Đình Soạn

1 vote

 00:57:13    1 phần
 00:06 29/09/2021

Full Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

Truyền Kỳ Hắc Liên Hoa

2 vote

 08:19:47    8 phần
 00:06 29/09/2021

Ma Da - MC Đình Soạn

Ma Da - MC Đình Soạn

 00:50:53    1 phần
 00:06 29/09/2021

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

Chuyến Tàu Đoạt Hồn

 01:04:52    1 phần
 00:06 29/09/2021

Người Về Từ Lòng Đất - MC Đình Soạn

Người Về Từ Lòng Đất - MC Đình Soạn

 00:57:16    1 phần
 00:06 29/09/2021

Căn Trọ Ma Ám

Căn Trọ Ma Ám

 01:09:51    1 phần
 00:06 29/09/2021

Thế Mạng

Thế Mạng

 01:07:48    1 phần
 00:06 29/09/2021

Mở Cửa Mả

Mở Cửa Mả

 00:57:36    1 phần
 00:06 29/09/2021