Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

Thầy Vạn Diệt Thiềm Thừ

 01:19:15    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 12 Bảy Kiếp Trùng Sinh

Bảy Kiếp Trùng Sinh

3 vote

 01:06:28    1 phần
 21:14 16/04/2024

Đồn Lính Ma

Đồn Lính Ma

1 vote

 01:14:58    1 phần
 21:14 16/04/2024

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

Cụ Cừ Diệt Quỷ Mượn Đầu

 01:08:12    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 03 Cay Nghiệt

Cay Nghiệt

1 vote

 00:55:33    1 phần
 21:14 16/04/2024

Âm Dương Đối Đầu

Âm Dương Đối Đầu

 01:09:14    1 phần
 21:14 16/04/2024

Đoạt Mắt Luyện Bùa

Đoạt Mắt Luyện Bùa

1 vote

 01:09:42    1 phần
 21:14 16/04/2024

Ma Gà Phản Chủ

Ma Gà Phản Chủ

 01:14:14    1 phần
 21:14 16/04/2024

Quỷ Dữ Trong Rừng

Quỷ Dữ Trong Rừng

1 vote

 01:06:38    1 phần
 21:14 16/04/2024

Hoa Máu - MC Đình Soạn

Hoa Máu - MC Đình Soạn

 01:05:43    1 phần
 21:14 16/04/2024

Xác Ai Sau Nhà

Xác Ai Sau Nhà

1 vote

 01:03:59    1 phần
 21:14 16/04/2024

Thầy Tư Xà

Thầy Tư Xà

 01:07:07    1 phần
 21:14 16/04/2024

1 Giờ 30 Phút

1 Giờ 30 Phút

 01:09:49    1 phần
 21:14 16/04/2024

Thầy Vạn Diệt Ngô Công

Thầy Vạn Diệt Ngô Công

 01:24:26    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 02 Trả Mạng Cho Tao - MC Đình Soạn

Trả Mạng Cho Tao - MC Đình Soạn

1 vote

 01:03:04    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 05 Sao Quỷ Giáng Thế

Sao Quỷ Giáng Thế

1 vote

 01:06:38    2 phần
 21:14 16/04/2024

Vong Hồn Cô Sáu

Vong Hồn Cô Sáu

1 vote

 01:11:27    1 phần
 21:14 16/04/2024

Nghiệp Báo Lão Ác Lang

Nghiệp Báo Lão Ác Lang

 01:02:14    1 phần
 21:14 16/04/2024

Ngôi Nhà Trong Thôn

Ngôi Nhà Trong Thôn

1 vote

 01:05:15    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 03 Ác Nghiệp Thầy Bùa

Ác Nghiệp Thầy Bùa

3 vote

 01:00:32    1 phần
 21:14 16/04/2024

Sét Đánh Đêm Giông

Sét Đánh Đêm Giông

1 vote

 01:01:35    1 phần
 21:14 16/04/2024

Khóc Đám Ma

Khóc Đám Ma

1 vote

 01:11:06    1 phần
 21:14 16/04/2024

Tìm Mộ

Tìm Mộ

 01:02:51    1 phần
 21:14 16/04/2024

Nghiệp Vớt Xác

Nghiệp Vớt Xác

 01:08:37    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 02 Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

Lời Nguyền Ngôi Đền Cổ

1 vote

 00:56:22    1 phần
 21:14 16/04/2024

Trùng Tang Họ Đỗ Bá

Trùng Tang Họ Đỗ Bá

2 vote

 00:57:55    1 phần
 21:14 16/04/2024

Thầy Vạn Lâm Nguy

Thầy Vạn Lâm Nguy

 01:28:21    1 phần
 21:14 16/04/2024

Bùa Rắn

Bùa Rắn

 01:01:29    1 phần
 21:14 16/04/2024

Mảnh Đất Của Người Âm

Mảnh Đất Của Người Âm

1 vote

 01:10:55    1 phần
 21:14 16/04/2024

Bốc Mộ Sau Nhà

Bốc Mộ Sau Nhà

 01:06:58    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 03 Truyền Kiếp Tình Thù

Truyền Kiếp Tình Thù

1 vote

 01:02:11    1 phần
 21:14 16/04/2024

Vận Đen

Vận Đen

 01:06:01    1 phần
 21:14 16/04/2024

Căn Nhà Âm Độc

Căn Nhà Âm Độc

 01:03:14    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 02 Cụ Cừ Diệt Quỷ

Cụ Cừ Diệt Quỷ

 00:54:51    1 phần
 21:14 16/04/2024

Oan Hồn Cha Già

Oan Hồn Cha Già

 01:03:17    1 phần
 21:14 16/04/2024

Oan Hồn Ông Cường

Oan Hồn Ông Cường

 01:11:41    1 phần
 21:14 16/04/2024

TẬP 03 Pháp Sư Làng Quê

Pháp Sư Làng Quê

1 vote

 00:55:51    1 phần
 21:14 16/04/2024

Quỷ Thi Khát Máu

Quỷ Thi Khát Máu

 01:11:14    1 phần
 21:14 16/04/2024

Trộm Đồ Người Âm

Trộm Đồ Người Âm

3 vote

 01:13:01    1 phần
 21:14 16/04/2024

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

Thầy Vạn Thu Phục Yêu Tinh Minh Võ

 01:17:36    1 phần
 21:14 16/04/2024