Tác giả: Ngọc Sơn

Sắp xếp Audio
Thầy Tụng Đụng Thầy Pháp

Thầy Tụng Đụng Thầy Pháp

1 vote

 01:02:46    1 phần
 00:35 01/03/2024

Ma Mời Mua Mồ Mả

Ma Mời Mua Mồ Mả

 01:16:01    1 phần
 00:35 01/03/2024

Ở Góc Phòng Là Ai

Ở Góc Phòng Là Ai

 01:15:06    1 phần
 00:35 01/03/2024

Ma Men Gặp Ma Nữ

Ma Men Gặp Ma Nữ

4 vote

 01:20:11    1 phần
 00:35 01/03/2024

PHẦN 4 Huyết Tiên Huyền: Hoàng Hôn - Hồn Hoang

Huyết Tiên Huyền: Hoàng Hôn - Hồn Hoang

1 vote

 01:23:24    1 phần
 00:35 01/03/2024

PHẦN 3 Huyết Tiên Huyền: Giếng Làng - Láng Giềng

Huyết Tiên Huyền: Giếng Làng - Láng Giềng

2 vote

 01:13:44    1 phần
 00:35 01/03/2024

PHẦN 2 Huyết Tiên Huyền: Rằm Tính - Rình Tắm

Huyết Tiên Huyền: Rằm Tính - Rình Tắm

 01:29:33    1 phần
 00:35 01/03/2024

Tiễn Táo Về Trời Mời Ma Lên Ngự

Tiễn Táo Về Trời Mời Ma Lên Ngự

2 vote

 01:23:00    1 phần
 00:35 01/03/2024

Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

Hưởng Dương Hay Hưởng Thọ

3 vote

 02:36:15    2 phần
 00:35 01/03/2024

Pháp Sư Học Đường

Pháp Sư Học Đường

7 vote

 02:36:19    22 phần
 00:35 01/03/2024

PHẦN 1 Huyết Tiên Huyền

Huyết Tiên Huyền

2 vote

 02:15:17    2 phần
 00:35 01/03/2024

Vào Đi! Nhà Không Có Ma Đâu

Vào Đi! Nhà Không Có Ma Đâu

12 vote

 02:19:26    2 phần
 00:35 01/03/2024

Đừng Phạm Ma Da

Đừng Phạm Ma Da

2 vote

 02:01:38    2 phần
 00:35 01/03/2024

Khi Tao Đến Nhà - Thì Mày Là Khách

Khi Tao Đến Nhà - Thì Mày Là Khách

6 vote

 02:25:49    2 phần
 00:35 01/03/2024

Ai Vừa Thắp Nhang Vong Hồn

Ai Vừa Thắp Nhang Vong Hồn

12 vote

 02:09:42    2 phần
 00:35 01/03/2024

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

Đừng Phạm Nơi Ở Của Người Khuất Mặt

4 vote

 03:28:33    3 phần
 00:35 01/03/2024

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

Đừng Cắm Đũa Vào Bát Cơm

11 vote

 03:17:40    2 phần
 00:35 01/03/2024

Sát Hương Quỳnh

Sát Hương Quỳnh

6 vote

 03:25:38    3 phần
 00:35 01/03/2024

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

Chuyện Có Thật Được Kể Từ 2006

5 vote

 01:06:30    1 phần
 00:35 01/03/2024

Thế Giới Vô Hình

Thế Giới Vô Hình

 00:49:35    1 phần
 00:35 01/03/2024

Đêm Trước Bình Minh

Đêm Trước Bình Minh

9 vote

 03:51:14    3 phần
 00:35 01/03/2024

Tâm Sóng - Truyện Ma

Tâm Sóng - Truyện Ma

1 vote

 00:56:57    1 phần
 00:35 01/03/2024

Đĩ Đời - Truyện Ma Tâm Lý Xã Hội

Đĩ Đời - Truyện Ma Tâm Lý Xã Hội

4 vote

     1 phần
 00:35 01/03/2024

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì

117 vote

 02:58:40    44 phần
 00:35 01/03/2024

Âm Duyên Tiền Kiếp - Truyện Ma

Âm Duyên Tiền Kiếp - Truyện Ma

11 vote

 00:55:53    1 phần
 00:35 01/03/2024

Phần Đời Bị Mất

Phần Đời Bị Mất

2 vote

 02:39:37    2 phần
 00:35 01/03/2024