Tác giả: Mạnh Ninh

Sắp xếp Audio
Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

Ai Huýt Sáo Trong Đêm - MC Đình Soạn

 01:05:14    1 phần
 04:27 21/05/2024

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

Máu Nhuộm Làng Chày - MC Đình Soạn

2 vote

 01:07:00    1 phần
 04:27 21/05/2024

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

Chó Nhà Có Tang - MC Đình Soạn

1 vote

 01:00:46    1 phần
 04:27 21/05/2024

Róc Thịt Người Chết - MC Duy Thuận

Róc Thịt Người Chết - MC Duy Thuận

 02:10:08    1 phần
 04:27 21/05/2024

Góa Phụ - MC Duy Thuận

Góa Phụ - MC Duy Thuận

 02:24:54    1 phần
 04:27 21/05/2024

Cứu Nhân Nhân Trả Oán - MC Đình Soạn

Cứu Nhân Nhân Trả Oán - MC Đình Soạn

 01:03:20    1 phần
 04:27 21/05/2024

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

Của Mòn Con Lớn - MC Đình Soạn

 01:00:03    1 phần
 04:27 21/05/2024

Thai Này Là Quỷ - MC Đình Soạn

Thai Này Là Quỷ - MC Đình Soạn

 00:57:29    1 phần
 04:27 21/05/2024

Mỡ Tử Thi - MC Đình Soạn

Mỡ Tử Thi - MC Đình Soạn

 01:04:34    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ăn Mật Giả Gừng - MC Đình Soạn

Ăn Mật Giả Gừng - MC Đình Soạn

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Nghiệt Oán Làng Chu - MC Đình Soạn

Nghiệt Oán Làng Chu - MC Đình Soạn

 01:17:29    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ngăn Kéo Số 12 - MC Đình Soạn

Ngăn Kéo Số 12 - MC Đình Soạn

 01:07:02    1 phần
 04:27 21/05/2024

Quỷ Dữ Hiện Hồn - MC Đình Soạn

Quỷ Dữ Hiện Hồn - MC Đình Soạn

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Đừng Để Nhang Tắt - MC Đình Soạn

Đừng Để Nhang Tắt - MC Đình Soạn

1 vote

 01:05:38    1 phần
 04:27 21/05/2024

Chuốc Thù Với Quỷ - MC Đình Soạn

Chuốc Thù Với Quỷ - MC Đình Soạn

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Quỷ Đói Mượn Xác - MC Đình Soạn

Quỷ Đói Mượn Xác - MC Đình Soạn

 01:06:25    1 phần
 04:27 21/05/2024

Mưu Trí Ông Đồ - MC Đình Soạn

Mưu Trí Ông Đồ - MC Đình Soạn

 01:02:39    1 phần
 04:27 21/05/2024

Hồn Bên Mả Hoang - MC Đình Soạn

Hồn Bên Mả Hoang - MC Đình Soạn

2 vote

 01:06:26    1 phần
 04:27 21/05/2024

Căn Phòng Không Mở Cửa - Quàng A Tũn

Căn Phòng Không Mở Cửa - Quàng A Tũn

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Thí Thực Cô Hồn - MC Đình Soạn

Thí Thực Cô Hồn - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Nhập Xác - MC Đình Soạn

Nhập Xác - MC Đình Soạn

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Vũng Nước Quan Tài - MC Đình Soạn

Vũng Nước Quan Tài - MC Đình Soạn

1 vote

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Âm Mưu Của Cụ Chánh - MC Đình Soạn

Âm Mưu Của Cụ Chánh - MC Đình Soạn

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Full Nợ Máu 3 Họ - MC Đình Soạn

Nợ Máu 3 Họ - MC Đình Soạn

     0 phần
 04:27 21/05/2024

Chết Không Nhắm Mắt

Chết Không Nhắm Mắt

 01:08:46    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ớn Lạnh Gò Hoang

Ớn Lạnh Gò Hoang

1 vote

 01:12:04    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ma Quốc Lộ

Ma Quốc Lộ

 02:08:56    1 phần
 04:27 21/05/2024

Cô Hồn Báo Ơn

Cô Hồn Báo Ơn

 01:33:05    1 phần
 04:27 21/05/2024

Kẻ Cắp Trong Đám Tang

Kẻ Cắp Trong Đám Tang

 02:15:01    1 phần
 04:27 21/05/2024

Gốc Sung Oan Thai

Gốc Sung Oan Thai

3 vote

 01:00:10    1 phần
 04:27 21/05/2024

Lão Thầy Pháp Làng Trung Thành

Lão Thầy Pháp Làng Trung Thành

1 vote

 01:34:30    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ván Quan Tài

Ván Quan Tài

2 vote

 01:08:02    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ngày 15 Tháng 7

Ngày 15 Tháng 7

1 vote

 01:01:33    1 phần
 04:27 21/05/2024

Chôn Xác Chủ Nợ

Chôn Xác Chủ Nợ

 02:21:34    1 phần
 04:27 21/05/2024

Đất Độc Mộ Hoang

Đất Độc Mộ Hoang

1 vote

 00:51:29    1 phần
 04:27 21/05/2024

Hồn Vật

Hồn Vật

 01:24:13    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ma Chó Báo Oán

Ma Chó Báo Oán

2 vote

 01:01:35    1 phần
 04:27 21/05/2024

Ác Nghiệp Thầy Tu

Ác Nghiệp Thầy Tu

9 vote

 00:49:23    1 phần
 04:27 21/05/2024

Siêu Thoát - MC Đình Soạn

Siêu Thoát - MC Đình Soạn

1 vote

 00:57:39    1 phần
 04:27 21/05/2024

Vong Báo Mộng

Vong Báo Mộng

 00:52:40    1 phần
 04:27 21/05/2024