Tác giả: Ngọc Thơ

Sắp xếp Audio
Oán Âm - MC Đình Soạn

Oán Âm - MC Đình Soạn

 02:28:47    2 phần
 05:55 06/02/2023

Xác Ai - MC Đình Soạn

Xác Ai - MC Đình Soạn

 01:15:12    1 phần
 05:55 06/02/2023

TẬP 05 Lấy Chồng Khùng

Lấy Chồng Khùng

 01:12:07    1 phần
 05:55 06/02/2023

TẬP 05 Duyên Phận Lỡ Làng

Duyên Phận Lỡ Làng

 00:57:17    1 phần
 05:55 06/02/2023

Cô Vợ Cáo Già

Cô Vợ Cáo Già

1 vote

 07:16:11    7 phần
 05:55 06/02/2023

Hồn Ma Em Chồng

Hồn Ma Em Chồng

1 vote

 01:28:39    1 phần
 05:55 06/02/2023

TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia

Gả Vào Phạm Gia

3 vote

 06:46:54    6 phần
 05:55 06/02/2023