Giọng đọc: MC Tiến Quân

Sắp xếp Audio
Trộm Phải Nhà Ma

Trộm Phải Nhà Ma

 01:19:08    1 phần
 03:02 02/07/2022

Lục Súc Báo Oán

Lục Súc Báo Oán

 01:21:35    1 phần
 03:02 02/07/2022

Oán Niệm Tột Cùng

Oán Niệm Tột Cùng

1 vote

 01:06:48    1 phần
 03:02 02/07/2022

Bóng Trắng Trong Biệt Thự Cổ

Bóng Trắng Trong Biệt Thự Cổ

 01:14:20    1 phần
 03:02 02/07/2022

Vong Trong Lều Nát

Vong Trong Lều Nát

1 vote

 01:18:45    1 phần
 03:02 02/07/2022

Quật Mả Thả Trùng

Quật Mả Thả Trùng

 01:21:06    1 phần
 03:02 02/07/2022

Lá Bùa Dán Trên Cửa

Lá Bùa Dán Trên Cửa

1 vote

 01:11:23    1 phần
 03:02 02/07/2022

Oan Hồn Hai Nhung

Oan Hồn Hai Nhung

 01:10:36    1 phần
 03:02 02/07/2022

Cây Nêu Trấn Yểm

Cây Nêu Trấn Yểm

 01:08:15    1 phần
 03:02 02/07/2022

Miếu Cô Mây

Miếu Cô Mây

 01:18:20    1 phần
 03:02 02/07/2022

Réo Gọi Vong Hồn

Réo Gọi Vong Hồn

 01:15:30    1 phần
 03:02 02/07/2022